This is how he looked like
Mikhail Dmitrievich Skobelev (1843 - 1882)
s. 619-620
619:
General Iskobelev (b7);
Rusya (b10, b18);
Ruslar (b21);
Rusların Millet Şarkısı (b6);
Rusya Hükümeti (b14);
Rus neğmeleri (b23)

620:
Rus (a7);
Rus Peyade ve Süvari (a2)

621:
Rus neğmeleri (a20);
Ruslar’ın Köylüleri Kıyafeti (a21); Rus (b12)

Стр. 619 [Boris Janpolski] – про ипподром. Почему-то там исполняли национальную русскую песню? Гимн?

619a: Olması hipodrom kararını mevki icraya koymağa bizi teşvik eylediği gibi bu kararda arkadaşımız doktor Boris Yanpolski daha dakhil oldığından asna-yi taamda o dakha gelüb hele kontesin ineceği hotele/i buldığımıza/ı fulana/ı anlatdığımız zaman Paris’de yerlilerek bile biraz güç yapabilecekleri bu işdeki muvaffakiyetimizi tebrik ederek artık hipodroma gitmek içün hiç bir mani kalmadığını ucdı tavırlı doktor dakha hukm eyledi….

619b: …bu gün bizim bu temaşa kaha gitmekliğimizi asıl icab eden şey orada Rusların milleti şarkısı okunacağı ve cezal asku balfa makhsus bir de büyük pantomima verileceği kazıyesi olmuşdur. Fransa ile Rusya arasında bir tekarrub bir itilaf husule götürülmeğe çalışıldığı malum olub böyle şeylerde afkar ve enzar umumiye-yi celb eylemek dakayik siyasiye muktazayatındandır. Asıl teşvik Rusya hukumeti tarafından icra edilerek Fransa huumetinin de istihsanı üzerine hipodrom idaresi gele masarif-i ikhtiyar eyliyub Rusya köylülerine kibarına askari zabıtanına fulanına makhsus elbise ve asliha ve sairenin aynını amal eytdirmiş ve hatta Rusların istimal eyledikleri kızakalrı hayavan takımlarını aynan celb eytdirmişdir. Okunacak Rus niğmeleri bir kaç yüz adam tarafından okunacağı gibi kış mevsimlerinde Rus köylülerin ‘patinaj’ usulile ayak kızağı kaimleri ve içki içmeleri ve hora/havara oynamaları aynıyla taklid edildikden

Стр. 621 – тоже речь про «русские мелодии».
621a: [Rus niğmeleri] …Nihayet sıra Rus niğmelerine ve iskoblef uyunlarına geldi. Milli niğmeyi Rusların köylüleri kıyafetine girmiş olan iki yuz kadar adam icra eylediler ki o psalada ve Norvecde dar-il maarif talebesi tarafından icra ve bizim tarafımızdan istima olunan kavaraları andırıyor idi. Vakian şu teganninin ehemmiyeti lütafeti norc ve asvac talabesinin

621b: koralrı derecesine varamadığından bizce bir ahammiyet fevk-el-ada ile telakki olunamıyor edese de bu günki on bin kadar hazar canibinden emsali görülmemiş bir şey olmak üzere telakki edilerek ziyadesiyle alkışlanıyor idi.
İskoblef panto mumiyasını icra etmeleri bence daha emsali hiç görülmemiş bir vaka-yi fevk-al-ada hukmini aldı. Köylü karısı kızı ve fukara köylüler ve çocuklar olmak üzere o vasii meydan-ı temaşada iki yüze karib adam ictima edüb Rus zadeganı generalleri zabitanı afradı olmak üzere yedi sekiz yüzden mütecaviz adam ile iki yüz kadar da barkir ve her takımıyla mükemmel iki de top çıkarıldı…
Mikhail Skobelev in travelogue:

Biographical Information


Mikhail Dmitrievich Skobelev (1843 - 1882) was a Russian commander.
Participant in the Central Asian conquests of the Russian Empire and the Russian-Turkish War of 1877-1878 years.

He received domestic education and studied at the elite Parisian boarding school of D. Girardet. He graduated from the Nikolaev Academy of General Staff (1868).

He participated in the 1863-64 Polish Uprising, the 1873 Khiva campaign, and the 1875-76 Kokand campaigns. He was the 1st military governor of the Fergana area (1876-77). In 1876 he lead the Kashgar expedition to the borders of Pamir, after which the Alay Valley was attached to the Russian Empire.

During the Russian-Turkish War of 1877-1878, he distinguished himself during the siege of Plevna and took Edirne and Chorlu. On 19 (31) January he reached the place called Dede-Akau (12 km from Istanbul), where he found the news of a truce with the Ottoman Empire.

He participated in the Second Akhal-Teke expedition in 1880-8, which resulted in joining the Akhal-Teke Oasis to the Russian Empire, which was very important under the aggravation of the Russian-British contradictions in the Central Asian direction.

In the last years of his life, he publicly spoke from the position of Slavophilism, and advocated the creation of the union of the Slavs and friendship with France, in opposition to the Austro-German influence.

He died unexpectedly, according to the official version, from heart failure (there is also a version of his violent death).

For his numerous appearances under enemy's fire on a white horse, wearing a white tunic and a white cap he was nicknamed the White General (in the Ottoman Empire and Central Asia - Ak-pasha).

https://old.bigenc.ru/military_science/text/3623718

Made on
Tilda